Asetuksen (EU) 2016/679 13 artiklan mukainen ILMOITUS


Tässä jäljempänä määritellyn Rekisterinpitäjän ilmoituksessa (”ilmoitus”) kerrotaan sivustolla www.gavazziautomation.com (”sivusto”) antamiesi henkilötietojen käsittelytarkoituksista ja -tavoista sekä oikeuksistasi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EU) 2016/679 (”yleinen tietosuoja-asetus”) mukaan.

 1. Rekisterinpitäjä

 2. Rekisterinpitäjä on Carlo Gavazzi OY AB (”Gavazzi” tai ”Rekisterinpitäjä”), jonka rekisteröity osoite on Ahventie 4B, 02170 Espoo.

 3. Käsiteltävät henkilötiedot

 4. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet, henkilötietojen käsittelytoimien luonne ja seuraukset, jos kieltäydyt antamasta henkilötietojasi

 5. Miten henkilötietojasi käsitellään

 6. Henkilötietojasi käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti paperilla, tietokoneistetuilla ja telemaattisilla välineillä, yksinomaan edellä mainituissa tarkoituksissa ja asianmukaisin menettelyin tietosuojaasetuksen 32 artiklan edellyttämän turvallisuustason ja salassa pysymisen varmistamiseksi.

 7. Kenelle henkilötietojasi voidaan luovuttaa

 8. Henkilötietojasi voidaan 3 artiklassa kuvatuissa tarkoituksissa luovuttaa Gavazzin työntekijöille ja kumppaneille, jotka toimivat käsittelystä vastaavina henkilöinä ja/tai henkilötietojen käsittelijöinä.

  Rekisterinpitäjä voi joutua luovuttamaan henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jotka saattavat kuulua Gavazzikonserniin, ja esimerkiksi seuraaville vastaanottajaryhmille:

  1. kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat Rekisterinpitäjälle IT-järjestelmien hallintapalveluja;
  2. kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat ammatillisia konsultti- tai veropalveluja tai juridisia ja oikeudellisia palveluja;
  3. viranomaiset, valvontaviranomaiset ja yleensä julkiset ja yksityiset yhteisöt, jotka toimivat julkisissa tehtävissä;
  4. Gavazzi-konserniyhtiöiden työntekijät ja kumppanit.


  Edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat vastaanottajat toimivat joissakin tapauksissa itsenäisinä rekisterinpitäjinä, toisissa taas Gavazzin nimeäminä henkilötietojen käsittelijöinä yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti.
  Täydellinen ja ajantasainen luettelo Gavazzi-konserniin kuuluvista yhtiöistä ja/tai kolmansista osapuolista, joille henkilötietojasi voidaan luovuttaa, on saatavana pyynnöstä Rekisterinpitäjältä.

  Henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan unionin ulkopuolelle ainoastaan kohdassa 5 mainituille vastaanottajille ja vain jos saatavilla on Euroopan komission päätös tietosuojan riittävyydestä tai kyseiset rekisterinpitäjät ovat toteuttaneet muut sopimukseen perustuvat turvallisuustoimet (mukaan lukien yritystä koskevat sitovat säännöt ja vakiosopimuslausekkeet).

  Gavazzin käsittelemiä henkilötietoja ei yhdistellä muihin tietoihin.

 9. Oikeutesi rekisteröitynä

 10. Rekisteröitynä sinulla on tässä ilmoituksessa kuvatuissa käsittelytarkoituksissa yleisen tietosuoja-asetuksen 15–21 artikloissa kuvatut oikeudet ja erityisesti

Voit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä maksutta tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukaan. Jos pyynnöt ovat kuitenkin ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.